2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARI


07.06.2017 12:00:05     1563
2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/02/2017 TARİH VE 2 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                            OLAĞAN TOPLANTI

      2017/2

                                                                        İçtima Tarihi

                                                                        06/02/2017

 

KARAR NO 7:Belediye Meclisinin 03/01/2017 tarih ve 1 sayılı oturumuna ait belediye meclisi kararları üyelere dağıtılıp, okunarak mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 8:Çarşıbaşı İlçesi Salova Mahallesi 594 ada, 13 parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli F42-C-18-B-2-D halihazır imar paftasını kapsayan alanda hazırlanan ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak askı süresini tamamlayıp yürürlüğe giren " Sosyal Tesis Alanı" olarak fonksiyonandırılan alanın 1/1000 ölçekli plan tadilatıyla " Yurt Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiş, 1/5000 ölçekli nazım plana uygun olarak hazırlanmış, yapılaşma şartları ada bütününde mevcut yapılaşma koşullarına esas olarak projesi Belediyemizce onaylanarak yürürlüğe girer şeklindeki plan notuyla uygun görülmüş olup, bir suret kararın Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edilmiştir.

KARAR NO 9:Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı Mahallesi 178 ada, 28-29 parselde kayıtlı F42-C-18-C-1-D Halihazır imar paftasına rastlayan Mustafa Emin Sevgi ve Fatma Sevgi' ye ait plan değişikliği talepi incelenmiş olup, Hazırlanan tadilat teklifi ile parçasal bir çözüme gidilerek parsel sınırları içeresinde aynı noktadan başlayıp, aynı noktada tamamlanan 7 metre genişliğinde bir yol konuşturulması uygulanmaya çalışılmıştır.

Yapılan bu plan değişiklik teklifi etraflıca değerlendirildiğinde plan bütüncül bir yaklaşımda olmadığı, parseller içerisinde parçacıl bir çözüme yaklaşımı taşıdığından etrafında uygunsuzluğu göz önüne alındığında, imar planı değişikliğinin uygun olmadığına mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 10:a)Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Fener Mahallesinde tapuda Ahmet Şahin ve Kemal Kant adına kayıtlı F42-C-14-D-4-C pafta, 102 ada, 3 parseldeki trampa işleminde, durum haritasında görüldüğü üzere ihdas edilen A(172,76m2) ve A1 (71,16m2) nolu parsellerden A (172,76m2) parselin yol niteliğinde olan D(137,65m2), E (101,95m2) ve F (29,72m2) nolu parsellerle değer ve bedel farkı aranmaksızın başabaş trampa edilmesine, A1(71,16m2) parselin ise kıymeti mukabilinde trampa edilmesine ve bu işlemlerin yapılması için belediye encümenine meclisimizce yetki verilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 10:b)Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kerem Mahallesinde bulunan Mehmet Akkan' a ait F42-C-18-B-2-C pafta, 375 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmazın durum haritasında görüldüğü üzere yoldan ihdas edilen Z( YİH)=102,34m2 lik parselin V(YOL)=404,66m2 ile değer ve bedel farkı aranmaksızın başabaş trampa edilmesinde bir sakınca olmadığına ve işlemlerin yapılması için belediye encümenine yetki verilmesine meclisimizce mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 11:Çarşıbaşı İlçemizin Merkezinde eski yapılmış ruhsatlı ruhsatsız yapıların yeni imar uygulamalarına uymadığı, afet riski taşıdığı, çevre düzeninin bozduğu, İlçemizin turizm ilçesi olduğu dikkate alındığında 9.4 Hektar alanın, eskiyen kent kısımlarının yeniden inşa ve restore etmek, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatıları oluşturmak, deprem riskine karşı tedbir almak, ayrıca kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygulamakta olduğu 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Kentsel Dönüşüm Projesi nin ekli 1/1000 lik haritada görüldüğü üzere İlçemiz Merkez Mahallesinde 9.4 hektar alanın Kentsel Dönüşüm alanı olarak belirlenmesine, bu proje Belediyemizin imkanları ile yürütülemeyeceğinden söz konusu projenin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Coşkun YILMAZ                                               Hakan KOCAMAN                                                  Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                             Meclis Katibi                                                          Meclis Katibi

Belediye Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı