2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARI


07.06.2017 12:06:26     1611
2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/05/2017 TARİH VE 5 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                   OLAĞAN TOPLANTI

       2017/5

                                                                           İçtima Tarihi

                                                                           02/05/2017

 

KARAR NO 24:4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunun 6289 Sayılı Kanunla Değişik 32.ci maddesi gereğince 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15. ci maddesi hükümleri çerçevesinde ödenmesi talep edilen Sosyal Denge Tazminatının; Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununca istihdam edilen personele ödenmesine, yetkili sendikalar ile sözleşme imzalamaya belediye Başkanı Coşkun YILMAZ' ın 5393 Sayılı Belediye Yasasının 38. ci maddesinin ( g ) bendi uyarınca yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 25:Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 28/05/2015 tarihinde kurumumuza Sanko Makine Paz. Ve Tic. A.Ş. firmasından Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 1 adet DOOSAN 300 Lastik Tekerlekli Yükleyici alımı yapılmıştır.

Ancak iş makinası devamlı olarak arıza yapmış, zamanla bu arızalar rutin hale gelmiştir. DOOSAN DL 300 marka yükleyicinin oluşan arızaları defalarca yetkili servis tarafından giderilmeye çalışılmış fakat giderilememiştir. Bahse konu rutin arızalar Devlet Malzeme Ofisi yetkilileri ve ilgili servis elemanlarınca da belirlendiği üzere üretimden kaynaklanıyor olmasından dolayı; söz konusu iş makinasının alış fiyatı, güncel fiyatı ve 20 aylık kullanımdan kaynaklanan kullanım bedelinin (yıpranma bedeli ) değerlendirilerek, hesaplanacak olan değer mukabilinde satın alınan ilgili firmaya iadesinin yapılmasına ve bu iş için Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ' ın yetkili kılınmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 26:Belediyemiz hizmet alanları ve artan yol ağlarımızın bakım ve onarımı için 1 ( bir ) adet yükleyici iş makinesinin alınmasına, bunun için İller Bankasından 250.000,00 TL kredi kullanılmasına, İler Bankasınca belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin, İller Bankasının mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ' a yetki verilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 KARAR NO 27:Amsterdam Karadenizliler Derneği' nin 27/04/2017 sayılı yazılarına istinaden Hollanda' da Türklerin ve Karadenizli vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Amsterdam şehrinde, 5-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan geleneksel yayla şenliklerinde Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere ses teknikeri 27437466278 TC kimlik numaralı İshak oğlu 01/11/1971 doğumlu Cengiz ÇİFCİ' nin yurt dışına (Hollanda' ya) gönderilmesine mevcut üyelerin oylarıyla oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 28:Trabzon İli, Çarşıbaşı İlçesi Kaleköy Mahallesinde F42-C-18-D-1-C / F 42-C-18-D-1-D paftası üzerinde 128 ada, 18-224 parseller kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17/02/2017 tarih ve 87 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Trabzon Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı' nın Belediyemiz İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 29:Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 4 sayılı bileşimine ati meclis kararları meclis üyelerine dağıtılıp, okunup, görüşülerek mevcut üyelerin oylarıyla oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 30:Çarşıbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi hükmüne göre hazırlanan ve Belediye Encümenince incelenerek, Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine sunulan 2016 Yılına ait Belediye Kesin Hesabı madde madde oylanarak aşağıda yazıldığı şekliyle ekleriyle birlikte kabulüne mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

Coşkun YILMAZ                                            Hakan KOCAMAN                                              Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                           Meclis Katibi                                                      Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı