01/07/2020 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI


21.07.2020 11:18:36     735
01/07/2020 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/07/2020 TARİH VE 4 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                                                     OLAĞAN TOPLANTI

2020 / 4

                                                                                                     İçtima Tarihi

                                                                                                      01/07/2020

 

 

KARAR NO 15: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi hükmüne göre Belediye Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Denetim Komisyon Raporu okunarak görüşülüp mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 16: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56 Maddesi Hükmüne göre Belediye Başkanının 2019 yılına ait Faaliyet Raporu okunarak görüşülüp, mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 17: Çarşıbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi hükmüne göre hazırlanan ve Belediye Encümenince incelenerek, Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine sunulan 2019 Yılına ait Belediye Kesin Hesabı madde madde ad okunarak yapılan oylamada aşağıda yazıldığı şekliyle ekleriyle birlikte kabulüne mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ 2019 YILI KESİN HESAP KARARI

 

MADDE 1- 2019 yılı bütçe giderleri bağlı gider kesin hesap cetvelleri ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;

 

2019 YILI GİDERLERİ

 

01—Personel Giderleri 1.432.035.38.-TL

02—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi Giderleri 226.454,35.-TL

03—Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.427.815,58.-TL

04—Faiz Giderleri 196.044,86.-TL

05—Cari Transferler 50.880,00.-TL

06—Sermaye Giderleri 237.187,13.-TL

07—Sermaye Transferleri 0,00.-TL

TOPLAM 14.570.417,30 .-TL

 

2019 YILI GELİRLERİ

 

01—Vergi Gelirleri 876.798,81.-TL

03—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 412.034,92.-TL

04—Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler 9.938.256,62.-TL

05—Diğer Gelirler 4.380.770,93.-TL

06—Sermaye Gelirleri 0,00.-TL

TOPLAM 15.607.861,28.-TL

 

MADDE 2- 2019 yılı bütçesinde ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

 

2019 yılı bütçe ödenekleri : 13.060.000,00.-TL

Aktarma yolu ile ilave edilen ödenek : 701.906,21.-TL

Aktarma yolu ile düşülen ödenek : 701.906,21.-TL

Toplam ödenek : 13.060.000,00.-TL

Toplam harcama : 14.570.417,30 .-TL

İptal edilen ödenek : 3.489.582,70.-TL

 

MADDE 3- Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.

 

MADDE 4- 2019 yılından 2020 yılına devreden tahakkuk artığı 1.007.303,25.-TL’dir.

 

KARAR NO 18:Gündem Maddelerimizden 4. Maddemizin konusu olan Plan Bütçe Komisyonu Üye seçimi ile 5. Maddemizin konusu olan İmar Komisyonu Üye seçimini, gündemimizin son maddesi olan 11. Maddeden sonra görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 19: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi gereğince 2020 yılında belediye başkanı ve meclis üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Kanunun 39. Cu maddesi uyarınca belediye başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1 / 3 kadar huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 20:5393 Sayılı Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine istinaden 9 ay süre ile ( 2021 Nisan Ayına kadar) görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyeliklerine, Belediye meclis üyelerinden Zekeriya KARAÇENGEL , ile Alptekin KURT; 9 oyla oy oybirliği ile seçilmiştir.

 

KARAR NO 21: Belediyemizin Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Yapım İşi için İller bankası A.Ş. Yatırım Değerlendirme Daire Başkanlığından kredi talebi yapılmasının öncelikle Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi için konuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 22: Belediyemizin Cari Ödemeleri için, İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlğından nakti kredi talebinin Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesini oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 23:Trabzon Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 15.06.2020 tarih ve E.1394360 sayılı yazısına istinaden Erenköy Mahallesinde yapılacak Kadastro Güncelleme Çalışmalarına esas olmak üzere Bilirkişilerin; “Erenköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı, 38060120314 TC kimlik numaralı Ali DEMİR, 38240114362 TC kimlik numaralı Salih ÖZTÜRK, 38321111662 TC kimlik numaralı Ali KALYONCU, 38267113416 TC kimlik numaralı Ali ÖZTÜRK ve 24833561316 TC kimlik numaralı Kader AYDIN ve 38576103160 TC Kimlik numaralı Hacı Bayram KILIÇ” dan oluşturulmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 24: Trabzon İli Salova Mahallesinde kayıtlı yol niteliğinde olan F-42-c-18-b-3-a pafta, 311 ada, 19 parselde kayıtlı (A 332,62 m2) miktarındaki taşınmaza ait dilekçe ve eklerinin Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 25: Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun, 5 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisinden Zekeriya KARAÇENGEL, Mehmet DEMİR, Milliyetçi Hareket Partisinden Alptekin KURT, İyi Parti’ den Demet KAYHAN SEVGİ, Cumhuriyet Halk Partisiden Ercan KAYNAR’ ın 9 ay süre ile (Nisan 2021 tarihine kadar) seçilmiş olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 26: Belediyemiz İmar Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisinden Hüsnü AKKAN, Hüseyin YILMAZ, Milliyetçi Hareket Partisinden Gürcan ÇOLAK, Cumhuriyet Halk Partisinden Haydar ÇOBAN, İyi Parti den Hasan TÜRK'  ün 9 ay süre ile (Nisan 2021 tarihine kadar) seçilmiş olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 27: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereği, Belediyemizde Kültür ve Turizm Komisyonu kurulmasına, Komisyon Üyeliklerinin Adalet ve Kalkınma Partisinden Mehmet DEMİR, Zekeriya KARAÇENGEL, Milliyetçi Hareket Partisinden Alptekin KURT, Cumhuriyet Halk Partisinden Haydar ÇOBAN, İyi Partiden Demet KAYHAN SEVGİ’ den oluşturulmasına ve 9 ay süre ile (Nisan 2021 tarihine kadar) görevlendirilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin YILMAZ                                      Mehmet DEMİR                                                 Gürcan ÇOLAK

         Meclis Başkan Vekili                               Meclis Katibi                                                     Meclis Katibi

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı