2019 YILI BELEDİYE BAŞKANI FAALİYET RAPORU


2019 YILI

ÇARŞIBAŞI İLÇESİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

 

 

1--GENEL BİLGİLER

 

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Üçüncü Bölümü 14,15 ve 16. Maddeleri ile Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi İlçe Belediyeleri görev ve yetkileri bölümünde belirlenmiştir.

İlçemiz Cumhuriyet Meydanında mevcut beş katlı hizmet binamızın zemin, birinci ve ikinci katları belediyemiz hizmetlerinde kullanılmaktadır. Belediyemize ait bina, büro, işyeri, arsa ve arazi olmak üzere toplam 139 Adet gayrimenkul bulunmaktadır.

Belediyemiz araç parkında 6 adet kamyon, 4 adet kanal kazıcı, 2 adet greyder, 2 adet cenaze aracı, 3 adet çöp toplama aracı, 3 adet yükleyici, 1 adet arasöz, 2 adet pikap, 2 adet binek otomobil, 1 adet dozer, 1 adet mezbahane aracı, 1adet kompresör ve 1 adet makam aracı olmak üzere toplam 29 adet araç mevcuttur.

2--BELEDİYENİN ÖRGÜT YAPISI :

Belediyemizde Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Veterinerlik, Zabıta, Emlak, Tahsilat-Tahakkuk birimleri mevcuttur. Belediyemizde 10 adet memur ve 4 adet kadrolu işçi olmak üzere toplam 14 personel çalışmakta, bu personeller; 1 adet Yazı İşleri Müdürü, 1 Adet Emlak Şefi, 1 adet Tahsildar, 2 adet Mühendis, 1 adet Tekniker, 1 adet Teknisyen, 1 adet Veteriner, 1 adet Zabıta Memuru, 1 Adet Şoför, 2 adet operatör, 2 adet Büro işçisinden ibarettir.

Ayrıca Belediyemizce 2019 yılı içinde kurulan Çarşıbaşı Belediye Şirketinde 27 kişi çalıştırılmaktadır.

3--AMAÇ VE HEDEFLER :

Çarşıbaşı Belediyesi olarak amacımız, 5393 Sayılı Belediye Yasası ve diğer yasalarla tarafımıza verilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirerek halkımızın refahını ve mutluluğunu sağlamak, ilçemizi yaşanabilir en iyi düzeye getirmek, Belediyemizin tüm imkanlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmeti daha fazla, daha yaygın ve daha kaliteli sunmaya çalışmak, çevrenin ve tarihsel zenginliklerimizin korunmasına gayret etmektir.

4--FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞRELENDİRMELER:

Öncelikle göreve geldiğimiz ilk günden beri sürdürmekte olduğumuz çalışma azmimizde ve heyecanımızda hiç bir azalma olmadığını aksine tamamladığımız işlerden aldığımız hazla daha yüksek bir moralle çalışmalarımıza devam ettiğimizi ifade etmek istiyorum.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Müdürlüğe ait iş ve işlemlere ilişkin personeline iş bölümü yaparak işlerin düzenli ve zamanında yürütülmesini sağlamak, Müdürlüğe ait bütçeyi “Harcama Yetkilisi” vasfı ile idare etmek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b) bendine istinaden Belediye Başkanı tarafından görev verilmesi halinde Encümen toplantılarına katılmak, ayrıca Meclis toplantılarına katılarak alınan tüm kararlar için kanuni süresi içinde işlem yapmak ve Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.

MECLİS İŞLERİ VE ENCÜMEN İŞLERİ

2019 Yılı içerisinde 12 adet meclis toplantısı yapılmış olup, 54 adet meclis kararı alınmış, Belediye Encümenince de 95 adet encümen kararı alınmıştır. Meclis oturumuna ait görüntülü tutanaklar bilgisayar ortamında yazılı metne dönüştürülmüş, belediyemizin WEP sitesinde yayınlanmış, meclis kararlarının bir süreti Mülki İdare Amirine gönderilmiştir. Ayrıca belediye meclisince imar ve plan bütçe komisyonuna havale edilen konular komisyonların görüşleri doğrultusunda rapor haline getirilmiştir.

EVRAK KAYIT İŞLERİ

Belediyemize muhtelif resmi ve özel kuruluşlardan 1694 adet yazılı evrak, 720 adet dilekçe gelmiş, 1349 adet giden yazı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Ayrıca belediye meclisi ve encümenince alınan kararlar meclis karar defteri ile encümen karar defterine işlenmiştir.

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

Belediyemizde 657 sayılı DMK’ na tabi görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselme işlemlerini yapılmış, özlük ve hizmet bilgilerini kayıt edilmiş, belediyemizde çalışan tüm personelin yıllık izin, mazeret izni ve sağlık izinlerini işleyip arşivlenmiş, çalışanlara ait tüm bilgileri süreleri içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiştir.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

2019 YILI MALİ BİLGİLER

 1. Kalem Müdürlüğümüz bütçesi 1,309,460,00-TL ‘nin 1.190,975,31-TL gerçekleştirilmiştir. Kalan 118.481,69-TL’si iptal edilmiştir.

01—Personel Giderleri : 321.339,73-TL

02—Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri : 36.265,65 –TL

03—Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri : 764.433,41-TL

05-Cari Transferler : 50.880,00-TL

06—Sermaye Giderleri : 18.059,52-TL

07—Sermaye Transferleri :

Yazı İşleri Müdürlüğümüz bütçesi 409.500,00-TL ‘nin 136.403,42-TL’si gerçekleştirilmiştir. Kalan 273.096,58-TL’si iptal edilmiştir.

 

01—Personel Giderleri : 76.804,33-TL

02—Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri : 12.312,05-TL

03—Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri : 47.287,04-TL

06—Sermaye Giderleri :

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi 515.000,00-TL’nin 234.676,08-TL gerçekleştirilmiş, kalan 220.323,92-TL iptal edilmiştir.

01—Personel Giderleri : 220.999,10-TL

02—Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri : 44.877,48-TL

03—Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri : 28.799,50-TL

04—Faiz Giderleri : 0,00-TL

05—Cari Transferlerd : 0,00-TL

06—Sermaye Giderleri : 0,00- TL

 

Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi 15.351.040,00-TL’nin 12.818.640,14-TL gerçekleştirilmiştir. Kalan 2.532.399,86-TL iptal edilmiştir.

 

01—Personel Giderleri : 731.633,20-TL

02—Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri : 123.884,84-TL

 

03—Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri : 11.547.949,63-TL

04—Faiz Giderleri : 196.044,86-TL

06—Sermaye Giderleri : 219.127,61 -TL

 

2019 yılı içerisinde tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsili sağlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca Belediyemizin Gelir ve Giderleri ile Bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemleri Belediye Meclisince seçilen Denetim Komisyonu tarafından denetlenmiştir.

 

01—Vergi Gelirleri : 853.058,95-TL

03—Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 210.921,51-TL

04—Alınan Bağış ve Yardımları : 2.000.000,00.-TL

05—Diğer Gelirler : 3.197.806,84-TL

06—Sermaye Gelirleri : 0.00.-TL

 

1—2019 yılı içerisinde ödenemeyen 1.461.659,49.-TL bütçe emanet hesabımıza alınarak 2019 yılında ödemeleri yapılacaktır.

2019 yılı banka cari hesabımızdan 232.953,93-TL 2020 yılına devredilmiştir.

333—Emanetler hesabı 504.316,37-TL 2019 yılında ödenemeyip 2020 yılına devredilmiştir.

330—Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 171.360,26.-TL 2020 yılına devredilmiştir.

360—Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 1.206.621,35.-TL 2020 yılına devredilmiştir.

361—Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 1.302.832,21.-TL 2019 yılında ödenemeyip 2020 yılına devredilmiştir.

 

362—Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Payları 375.523,51.-TL 2019 yılında ödenemeyip 2020 yılına devredilmiştir.

 

Ayrıca 01/01/2019-31/12/2019 Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri ilişikte sunulmuştur.

 

EMLAK –TAHSİLAT İŞLERİ

 

 

01/01/2018 – 31/12/2018 Tarih Aralığı tahsilat Raporu

 

İlan Reklam Vergisi Gelirleri Toplamı : 14.620,33- TL

Çevre Temizlik Vergisi Gelirleri Toplamı : 37.150,46-TL

Arsa Vergileri Gelir Toplamı : 172.672.32-TL

Bina Vergileri Gelir Toplamı : 361.622,89-TL

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

İmar ve şehircilik müdürlüğü Bütçesi 475.000,00 TLnin 129.719,35 TL si gerçekleştirilmiştir. Kalan 345.280,65 TL iptal edilmiştir.

01 –Personel Giderleri :81.259,02-TL

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri :9.114,33-TL

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri :39.346,00-TL

 

 

 

FEN İŞLERİ

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

 

2019 yılında yapılan yol çalışmaları;

-Yavuz Grup Yolu 1.120 m lik kısmının ihalesi gerçekleştirilmiş olup, çalışmalar halen devam etmektedir.

-Kerem Mahallesinde yaklaşık olarak 600 metre lik yeni yol açma çalışması gerçekleştirilmiş olup, çalışmalar halen devam etmektedir.

-Kerem Mahallesi mahalle yol girişinde yaşanmakta olan tehlikeli durumun ortadan kaldırılması için, imar planında mevcut olan yeni yol giriş güzergahı açılarak faaliyete sokulmuştur.

-Yavuz Mahallesinde 1924 m3 beton yol, Kovanlı Mahallesinde 544 m3 beton yol, Yeniköy Mahallesinde 1044 m3 beton yol, Kaleköy Mahallesinde 244 m3 beton yol, Pınarlı mahallesi 294 m3 beton, Salova Mahallesinde 1192 m3 beton yol, Gülbahçe Mahallesinde 594 m3 beton yol, Kovanlı Mahallesinde 448 m3 beton yol. Şahinli Mahallesinde 1000 m3 beton yol, Büyükdere Mahallesinde 1400 m3 beton yol, Veliköy Mahallesinde 600 m3 beton yol, Kerem Mahallesinde 600 m3 beton yol, Küçükköy Mahallesinde 600 m3 beton yol çalışması yapıldı.

Ayrıca Kerem Mahallesinde 1900 m yeni yol çalışması, Yavuz Mahallesinde 1500 metre yeni yol çalışması, Şahinli Mahallesinde 2Km yeni yol çalışması yapıldı.

Mahallelerimizde toplam 280 adet büz koyma çalışması yapılmıştır.

 

Araç Parkı İşlemleri :

 

Belediyemiz araç parkına Komatsu marka yükleyici makinenin kazandırılması, ayrıca Devlet Malzeme aracılığı ile alımı gerçekleştirilen bir adet çöp aracı , Valilik aracılığı ile alınan bir adet TOYOTO marka Makam aracı otomobil tahsisi gerçekleştirilmiştir.

 

Park ve Bahçe İşleri:

Devlet karayolundan ilçemize giriş ve çıkışları sağlayan dönel kavşakların peyzaj düzenlemesi yapılmış, mevsimlik çiçekler dikilmiş, çimlendirme işlemi yapılarak ilçe giriş ve çıkışları estetik hale getirilmiştir.

 

İlçemizde bulunan parklar ve orta efüjdeki bitki bakımı ve eksik yerlerin bitkilendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

 

İlçemiz Merkez Mahallesi sahil bandında devam etmekte olan kıyı tahkimatının, 3. Etabı yapılan girişimler sonucunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yer teslimi yapılmış olup, gerekli çalışmalara başlanılacaktır.

Karla Mücadele Çalışmaları :

2019 Yılı içerisinde bölgemiz sahilinde kar yağmamakla birlikte Yavuz Mahallesi, Yeniköy Mahallesi ve Yaylalarda az da olsa karla mücadele çalışması yapılmış olup, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli tedbirler alınmıştır.

 

Gerçekleştirilen İhaleler:

Çarşıbaşı İlçesi Küçükköy + Kavaklı Mahalle Yolu Sanat Yapıları İnşaatı

Yaklaşık Maliyet: 2.227.368,12 TL

Sözleşme Bedeli : 2.072.529,00 TL

 

Çarşıbaşı İlçesi Yavuz Grup Yolu (Merkez Mahallesi 0+000-1+1120 km ler arası) Yol Düzenlemesi Uygulama Projesi

Yaklaşık Maliyet: 5.936.895, 45 TL

Sözleşme Bedeli : 5.139.044,57 TL

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

İmar Çalışmaları:

Belediyemize ait imar planı; 01.11.2012 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Halen geçerliliği devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesince hazırlanmakta olan Trabzon İli geneli imar planı çalışmaları kapsamında, İlçemize ait 1/5000 Nazım İmar Planı askıya çıkarılmış olup, vatandaşlarımızın askı süreci içerisinde planla ilgili olarak sunmuş olduğu itiraz dilekçeleri Belediyemizce değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. Değerlendirme işlemi Büyükşehir Belediyesince halen devam etmektedir.

 

İlçemiz Merkez Mahallesinde bulunan ve Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilen 12,7 hektarlık alana kentsel dönüşüm alanından çıkarılmış olup, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devam eden planlama çalışmalarına ilave edilmiştir.

 

2019 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesinde 10 adet kaçak inşaat tespiti yapılarak gerekli yasal işlemlerin tesisi için Belediye Encümenine sunulmuştur.

 

İskefiye deresi doğu ve batı kısmında belirlenen alanlarda uygulanan 3194 sayılı yasanın 18.maddesi uygulaması kapsamında 1.,2.,3.,5A ve 5B bölgelerine ait kısımların uygulaması yapılmış olup Tapuya Tescil işlemleri bitirilmiştir.

2019 yılı içerisinde 22 adet yapı kullanma izin belgesi ve 30 adet yapı ruhsatı verilmiştir.

 

ZABITA VE ÇEVRE HİZMETLERİ

 

2019 yılı için belediyemiz zabıtası yapmış olduğu denetimlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işyerlerini tespit ederek, ruhsat almaları sağlanmış, Lokanta, fırın, pastane ve diğer işyerleri belirli aralıklarla denetlenmiş, İşyerlerinin önüne düzensizce yapılan işgaliyeler kaldırılmış, Halk pazarında satılan gıda maddelerinin denetimleri yapılmıştır.

 

Yapılan denetimler sonucunda 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununa göre 20 adet sıhhı, 2 adet umuma açık ve 15 adet gayri sıhhı olmak üzere toplam 37 adet işyeri ruhsatı verildi.

 

Çöp konteynırları peryodik olarak ilaçlanmış, mahallelerdeki hayvan gübrelikleri de peryodik olarak ilaçlanmış ayrıca bahar aylarında sinek lervası ve ergin sinek ilaçlama mücadelesi yapılmıştır.

 

4--KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 1. dönemde zaten az olan gelirlerimizde azalma olurken giderlerimizde büyük artışlar meydana gelmiştir. Her konuda tasarruf yaparak bu sıkıntılı dönemi az bir zararla geçmeye çalışıyoruz.

 

Şehir içerisinde düzenlediğimiz park, yol ve yaya kaldırımlarımızla, yol kenarlarında yapılan ağaçlandırma ve düzenlemelerle, sokaklarımızın temizliği ve sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devamını sizlerin de desteği ile daha iyi bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

 

5--ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

 1. de şehirlerin en büyük sorunlarından olan çarpık yapılaşmaya maruz kalmamak için imar ve yapılaşma konularına azami titizlik gösterilmelidir.

Çarpık yapılaşmaya izin verilmemelidir. Yeni alanların korunmasına ve çevreye büyük önem verilmelidir. Şehirler için en büyük projenin imar planı, en önemli işin de imar planının uygulanması olduğu unutulmamalıdır.

 1. hizmetlerinin verimli en etkin bir şekilde sonuçlanabilmesi için yetenekli ve yetişmiş personele ihtiyaç bulunmaktadır.
 2. verilen hizmetlerin karşılığı olan ücretler, günün şartlarına göre tespit edilmeli, gelir ve giderler sıkı bir şekilde takip edilmelidir.

Şehrin esas sahibi o şehirde yaşayan insanlardır. Esas olan onların şehirlerine sahip çıkmalarıdır. Bu bakımdan hemşehrilik bilincinin geliştirilmesine önem verilmelidir.

 1. çoğunda nitelikli eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak Belediyemizin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediyede, personel giderleri bakımından yasada öngörülen oranlar aşıldığından nitelikli eleman ihtiyacı karşılanamamaktadır. Bu konuda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
 2. faaliyetleri yukarıda özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu açıklamaların yanında Birimlerinin bir yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak verdikleri raporlarda ayrıca detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Huzurlarınızda okunan çalışma raporunu tensiplerinize arz ediyorum.

 

Hüseyin YILMAZ                               Gürcan ÇOLAK                          Mehmet DEMİR

Belediye Başkan V.                          Meclis Katibi                                Meclis Katibi

 

 

 

 


06.08.2020 12:11:07     50

İletişim

 • Cumhuriyet Meydanı No : 1
  Çarşıbaşı / TRABZON
 • (0462) 821 30 04
 • (0462) 821 30 43
 • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı