MART 2013 MECLİS KARARI


17.05.2013 10:08:59     1872
MART 2013 MECLİS KARARI

Karar  Tarihi     : 05/03/2013

Karar  No  :                    3

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   

                              : Aydın  GELLECİ   – Ali ABDİOĞLU  - Taner  KUL 

                              : Abdurrahman  ÇOLAK – Hüseyin AKYAZI

                                         

BELEDİYE    MECLİSİNİN  05/03/2013  TARİH  VE   3  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2013                                    

                                                                   

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                05/03/2013

 

KARAR NO  1: Belediye  Meclisinin  05/02/2013 tarih  ve 2  sayılı  Belediye Meclis Kararı  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR  NO 2: Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Küçükköy Nanoğlu mevkiinde  Ali Berber ve Hissedarlarına ait  tapuda  102 ada,  1 parsel numarasında kayıtlı  yatayda 534 100 – 534 200,  dikeyde  4 547 700 – 4 547 800 koordinatları  arasına  rastlayan  HHİP bulunan  taşınmaza  ait  Dini Tesis Alanı  amaçlı   mevzi  imar planı teklifinde  yapılaşma koşulları  belirtilmediğinden  imar komisyonundan geldiğin şekliyle  mevzi imar planı  teklifinin reddine oy birliği  ile karar verildi.

KARAR  NO 3: KARAR  NO 3:Belediyemiz uygulama imar planı notlarında  yer alan 500 m2  nin altında  ifraz yapılmaz şartının aynı  imar adası içerisinde komşu parsellerde  daha önceden yapılmış parseller varsa bu şartın aranmaması  ve komşu parsellerde yapılacak ifrazlarda uygunluğun sağlanabilmesi  hususlarının plan uygulamasında  esas alınmasına,  mevcut plan  notlarındaki ifraz şartlarında  ± % 30 oranında azaltılabileceği  ve  500m2 şartının ancak bu şekilde uygulanabileceğine   oy birliği ile  karar verildi.

KARAR  NO 4:Göksal KARADENİZ’  e  ait  06/02/2013 tarih  ve  52 ayılı dilekçenin  Belediyemiz İmar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO 5: Belediyemize ait  olup,  belediyemiz demirbaşına kayıtlı  7,65 mm çapında   Kırıkkale  marka  1990/1262 silah defter numaralı   6871663 seri nolu  ve  1990/1263 silah defter numaralı  6871664 seri nolu  2 adet  tabanca cinsi silahın  belediyemiz demirbaşından düşürülmesine  ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ ne  teslim edilmesine  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO 6: Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi  Zeytinlik Mahallesinde, Fatih Mehmet Akıntürk’  e  ait tapuda  111 ada,  13 parsel numarasında kayıtlı  yatayda  530 300 – 530 500, dikeyde  4 548 800 – 4 548 900 koordinatları arasında  rastlayan  F42-C-18-D-1-B  HHİP bulunan  taşınmaza ait  imar tadilat teklifinin  belediyemiz  imar komisyonuna  havale  edilmesine  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR  NO 7: Trabzon  ili Çarşıbaşı Merkez ilçesi  Büyükdere Mahallesinde Mehmet Baş’  a  ait  tapuda  305 ada,  2-3 parsel numaralarında  kayıtlı,  yatayda  532 500 – 532 600, dikeyde  4 550 300 – 4 550 400 koordinatları arasına rastlayan  F42-C-18-B-1-C/F42-C-18-B-4-B HHİP  bulunan  taşınmazlara ait  imar planı değişikliğinin belediyemiz  imar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR  NO 8:Trabzon ili Çarşıbaşı  ilçesi  Salova Mahallesinde  Yatayda  532 600 – 532 800, dikeyde 4 550 300 – 4 550 500 koordinatları arasına  rastlayan  F42C18B2D / F42C18B3A HHİP  da bulunan  yaya  yollarında  yapılması planlanan  imar  tadilat  teklifinin  belediye imar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO 9: İlçemiz Merkez Mahallesi  Çarşıbaşı ilçe merkezinde yatay 531 700 – 531 800, dikey 4 549 700 – 4549 800  ve  yatayda  532 000-532 100, dikeyde  4 549 700- 4549 800 koordinatları arasına rastlayan F42C18B4A / F42C18B4B HHİP  da bulunan taşınmazlar üzerinde Teknik Altyapı Alanı kapsamında olan Trafo Alanı”  amaçlı  imar planı değişikliğinin  imar  komisyonuna  havale  edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO  10: Çarşıbaşı İlçesi Belediyemiz sahil alanlarında kentinde  Sahil alanlarında rekreaktif  alan  üretmede yetersiz kalınması, alternatif alanların azlığı nedeniyle kentin kıyı kesiminin  Rekreaktif  Amaçlı Kıyı Düzenlemesi şeklinde planlandığı,  yapılan  bu düzenlemenin  uygun olduğu  ve bu amaçla  düzenlenen,  1/5000 Nazım  ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının kabülüne  ve planların    3621 Sayılı Kıyı Kanunun  7. Maddesine göre  onanmak üzere Çevre ve Şehircilik  Bakanlığına gönderilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO  11: Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi  Küçükköy Köyü  Nanoğlu  mevkiinde  Ali Berber ve Hissedarlarına  ait  tapuda  102 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı  yatayda  534 100 -  534 200, dikeyde  4 547 700 – 4 547 800 koordinatları arasına  rastlayan  F42-C-19-D-1-C / F42-C-19-D-1D HHİP bulunan  taşınmaza ait Dini Tesis Alanı amaçlı mevzii imar planı  teklifinin  belediyemiz imar komisyonuna  gönderilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO 12: Çarşıbaşı İlçemiz, Kerem Mahallesine ait kentsel alanlarda; uygulama aşamasına geçilmiş yürürlükte bir imar plânı bulunmaktadır, ancak bu plânın değişen koşullarda uygulamayı yönlendirmede yetersiz kaldığı belirgin bir hal almıştır.

Aksayan konularda ve topluca düzeltilmesinin gerekli görüldüğü durumlar yerel yönetim – halk ve planlama ekibi arasındaki bilgi alışverişleri sonucunda ortak bir noktada karar kılınarak, sorunlu alanlar belediyemizce plan müellifimize iletilmiş olup yürürlükteki plânın temel ilke kararları değiştirilmeden bu plân üzerinde uygulamaya dönük ayrıntılarda getirilen gerekli bir dizi düzeltme ve yenileme yapılarak, yürürlükteki plânın kısmen yenilenmesi (kısmi revize edilmesi) durumu ortaya çıkmıştır.

Uygulamadaki öncelikler nedeniyle kısa sürede elde edilmesi amaçlanan kısmi plân revizyonu için; araştırma ve plânlama sürecinin tümüyle yenilenmesi gerek görülmeyip, ancak fiziksel mekanda meri plân sonrası ortaya çıkan değişikliklerden kaynaklanan ve kısmi revizyon gerekçesi olan aksaklık ve sorunların araştırılmış ve toplu değerlendirme ile Kerem Mahallesi kapsamında kısmi yenileme  yapılmasına oy birliği ile  karar verildi.  05/03/2013

Coşkun YILMAZ
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Kademi Çelik
Meclis Katibi

 

Ali ABDİOĞLU
Meclis Katibi

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı